Smernice

Pravidlá pre spolupracovníkov Európskej zberateľskej spoločnosti

Pravidlá na napísanie vlastného článku

 1. Každý vlastný príspevok musí obsahovať originálny text, nesmie byť stiahnutý z iného webového portálu, opísaný alebo parafrázovaný z iných dostupných médií.
 2. V prípade, že príspevok čerpá z iného zdroja, zdroj z ktorého čerpá by mal byť spolu s menom jeho autora uvedený pod príspevkom.
 3. Obsah príspevku by mal byť prínosom pre ostatných zberateľov, môže obsahovať subjektívne postrehy a úvahy týkajúce sa témy o ktorej pojednáva.

Redakcia a jej hierarchia

 1. Šéfredaktor – riadi činnosť redakcie, odsúhlasuje alebo zamieta návrhy na články, vyberá z navrhovaných tém, resp. tému určuje v závislosti od plánovaných podujatí a celkového záujmu čitateľov. Články píše, zostavuje, resp. moderuje a zverejňuje na oficiálnej alebo facebookovej stránke. Spravuje zdroje informácii, zabezpečuje prísun a rozdeľovanie študijných materiálov medzi členov redakcie podľa ich špecializácie na určité zberateľské disciplíny, respektíve zaistí pre tento účel vstup členom redakcie do knižníc, archívov a podobne. Šéfredaktor má právo určiť svojho zástupcu z radov Redaktorov. Povyšuje Spolupracovníkov na Redaktorov na základe návrhu iných redaktorov.
 2. Redaktor – píše alebo zostavuje príspevky na základe použiteľných zdrojov, po odsúhlasení Šéfredaktora moderuje a zverejňuje príspevky na oficiálnej, blogovej alebo facebookovej stránke. Preberá a spracúva informácie od Spolupracovníka. Redaktor podáva návrh na povýšenie Spolupracovníka do radov Redaktorov. Každý redaktor by mal dodať aspoň jeden vlastný článok v období jedného kalendárneho mesiaca.
 3. Spolupracovník – upozorňuje na vhodné témy, dáva podnety na napísanie článkov, respektíve upozorňuje na zverejnenie zaujímavých informácii, spolupracuje so Sympatizantmi. Napísané články alebo fragmenty zaujímavých informácii posúva Redaktorovi. Každý prispievateľ by mal uviesť aspoň tri zaujímavé stránky, respektíve iné online zdroje, ktoré by bolo možné zdieľať skrz facebookovú stránku v období jedného kalendárneho mesiaca.
 4. Redakčná rada – zodpovedá Rade Európskej zberateľskej spoločnosti za činnosť redakcie, určuje akým cieľom by sa mala publikačná činnosť uberať. Redakčnú radu tvorí:
  1. Šéfredaktorom, ktorý je vybraný Radou Európskej zberateľskej spoločnosti spomedzi Sympatizantov a iných záujemcov o spoluprácu.
  2. Redaktorom, ktorý je vybraný Šéfredaktorom spomedzi Sympatizantov a iných záujemcov o spoluprácu.
  3. Spolupracovníkom, ktorý je vybraný Redaktorom spomedzi Sympatizantov a iných záujemcov o spoluprácu.
 5. Redakcia bude vytvorená až v prípade, že Európska zberateľská spoločnosť získa dostatok Sympatizantov a záujemcov o publikovanie na príspevkov na stránkach združenia.

Pokyny pre Sympatizantov

Sympatizantom sa stáva každý človek, ktorý prejavil záujem o spoluprácu s Európskou zberateľskou spoločnosťou.

 1. Budovanie databázy kontaktov zberateľov – odkladať kontakty (telefónne číslo, e-mail, poštová adresa) na zberateľov a zberateľské organizácie za účelom oslovenia, respektíve pozvania na podujatia organizované Európskou zberateľskou spoločnosťou.
 2. Budovanie databázy webových stránok – odkladať webové adresy na stránky zberateľov a zberateľské organizácie za účelom oslovenia s návrhom vzájomnej spolupráce.
 3. Budovanie facebookovej základne – aktívne označovať zverejnené príspevky statusom „Páči sa mi“ na facebookovej stránke Európskej zberateľskej spoločnosti, zdieľať určené príspevky v prípade organizovania alebo propagácie zberateľského podujatia Európskou zberateľskou spoločnosťou, respektíve jej zmluvným partnerom.
 4. Zber informácii a šírenie informácii – odkladať prepojenia na zaujímavé články týkajúce sa zberateľstva, histórie, kultúry najmä v regióne, ale aj mimo región. Na základe korektných materiálov ako úryvky odbornej literatúry, články v tlači a podobne, navrhovať témy, respektíve zostavovať články vhodné na zverejnenie a posúvať ich členom Redakcie.
 5. Propagovanie cieľov – šírenie dobrého mena združenia medzi zberateľmi a priaznivcami zberateľstva ústnym podaním, ako aj propagovanie činnosti online – zverejňovaním informácii o existencii združenia na základe materiálov vytvorených na tento účel (tlačové správy, plagátiky, výzvy) na facebookových stránkach a v skupinách, taktiež na inzertných online portáloch alebo v regionálnych online mediách. Podľa možnosti šíriť informácie fyzicky na základe rozdávania papierových letákov alebo vylepovaním letákov týkajúcich sa organizovaných akcií na povolené verejné miesta.

Propagačné materiály budú stále dodávané združením, nie je potrebné vyhotovovať ich samostatne.