Dodatky

Dodatky schválené Radou Európskej zberateľskej spoločnosti dňa 07. februára 2016.

Dodatok k § 5 – Členstvo v Európskej zberateľskej spoločnosti

  1. Členovi, ktorý z dôvodu nezaplatenia členského poplatku bol vyškrtnutý v danom roku z Európskej zberateľskej spoločnosti, bude pri opätovnom prihlásení a zaplatení členského príspevku v nasledujúcom roku zarátaná pokuta vo výške 2 € za nezaplatenie v predchádzajúcom období.
  2. Člen Európskej zberateľskej spoločnosti vstupujúci do ďalšieho združenia s obdobným zameraním má povinnosť informovať Radu Európskej zberateľskej spoločnosti o tejto skutočnosti.

Dodatok k § 11 – Rada Európskej zberateľskej spoločnosti

Rada Európskej zberateľskej spoločnosti má právo zvolať mimoriadnu členskú schôdzu v prípade výnimočnej situácie v predstihu minimálne 24 hodín pred určeným termínom jej konania.

Dodatok k § 13 – Tajomník Európskej zberateľskej spoločnosti

Tajomník je povinný archivovať faktúry, potvrdenia o zaplatení a iné dôležité dokumenty, či už ide o prijaté alebo vydané dokumenty Európskou zberateľskou spoločnosťou. Doba archivácie je určená podľa spôsobu vedenia účtovníctva – pri jednoduchom účtovníctve je archivácia stanovená na 5 rokov, pri podvojnom účtovníctve je archivácia stanovená na 10 rokov. Po uplynutí povinnej archivačnej lehoty budú nepotrebné dokumenty skartované.

Týmito dodatkami sa dopĺňajú Stanovy Európskej zberateľskej spoločnosti. Ostatné ustanovenia stanov ostávajú nezmenené.

==========================================================================================

Dodatky schválené Radou Európskej zberateľskej spoločnosti dňa 07. februára 2014.

Dodatok k § 5 – Členstvo v Európskej zberateľskej spoločnosti

  1. Odmeny a zľavy týkajúce sa členstva
  2. Odpustenie zápisného poplatku

Zľava sa týka čakateľa na členstvo, ktorý je držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom. Na uplatnenie tejto zľavy je potrebné k žiadosti o členstvo priložiť fotokópiu preukazu ZŤP.

Zľava pre invalidov

Zľava sa týka čakateľa na členstvo, ktorý kvôli dlhodobo nepriaznivému zdravotnému stavu má mieru poklesu schopnosti pracovať vyššiu ako 40 % oproti zdravým osobám a z tohto dôvodu je označený ako invalid poberajúci invalidný dôchodok. Výška zľavy pre invalidného dôchodcu je určená na 50 % z celkovej výšky ročného členského poplatku. Na uplatnenie tejto zľavy je potrebné k žiadosti o členstvo priložiť fotokópiu dokladu o poberaní invalidného dôchodku.

Zľava pre dôchodcov

Zľava sa týka čakateľa na členstvo, ktorý je poberateľom starobného dôchodku. Výšku zľavy určuje Rada Európskej zberateľskej spoločnosti na základe vlastného uváženia v škále 10 – 40 % z celkovej výšky ročného členského poplatku. Na uplatnenie tejto zľavy je potrebné k žiadosti o členstvo priložiť fotokópiu dokladu o poberaní starobného dôchodku.

Zľava pre darcov krvi

Zľava sa týka čakateľa na členstvo, ktorý prejavuje svoju humanitu  darovaním krvi. Výška zľavy je určovaná podľa získaného ocenenia nasledovným spôsobom:

Bronzová plaketa MUDr. Jana Janského – zľava 20 % z celkovej výšky ročného členského poplatku
Strieborná plaketa MUDr. Jana Janského – zľava 40 % z celkovej výšky ročného členského poplatku
Zlatá plaketa MUDr. Jana Janského – zľava 60 % z celkovej výšky ročného členského poplatku
Diamantová plaketa MUDr. Jana Janského – zľava 80 % z celkovej výšky ročného členského poplatku
Medaila MUDr. Jána Kňazovického – zľava 100 % z celkovej výšky ročného členského poplatku

Na uplatnenie zľavy pre darcov krvi je potrebné k žiadosti o členstvo priložiť fotokópiu tlačiva potvrdzujúceho vlastníctvo daného ocenenia.

Odpustenie ročného členského poplatku

Táto výhoda môže byť udelená jednorázovo každému riadnemu členovi ako mimoriadna odmena za mimoriadnu činnosť v Európskej zberateľskej spoločnosti. O jej udelení rozhoduje Rada Európskej zberateľskej spoločnosti. Mimoriadnou činnosťou sa chápe sústavné vynakladanie aktivity spojenej s vykonávaním dôležitých činností spojených s činnosťou a rastom spoločnosti,  ako aj šírením jej dobrého mena doma a v zahraničí.

Zľava pre čakateľov s ťažkým zdravotným postihnutím a zľava pre invalidného dôchodcu je vzájomne zlučiteľná. Ostatné zľavy sú kombinovateľné. Európska zberateľská spoločnosť si vyhradzuje právo na opätovné vyžiadanie si fotokópie dokladov určujúcich zľavu v každom nasledujúcom kalendárnom roku.

Dodatok k § 8 – Zánik členstva v Európskej zberateľskej spoločnosti

Vylúčenie člena a členstvo v iných kluboch

Člen spoločnosti môže byť vylúčený po preukázaní nekalej činnosti týkajúcej sa vynášania alebo poskytovania interných informácii alebo iných interných materiálov ďalším zberateľským klubom alebo organizáciám, ktoré  je možné chápať ako konkurenciu a tým pádom vedome znemožňovať plnenie cieľov a poslania Európskej zberateľskej spoločnosti. Členstvo v iných kluboch, respektíve organizáciách je povolené, pokiaľ sa nejedná o štátom zakázané kluby, respektíve kluby vyvíjajúce ilegálnu činnosť.

Dodatok k §10 – Snem Európskej zberateľskej spoločnosti

Spôsoby a formy zasadania

Európska zberateľská spoločnosť si vyhradzuje právo usporiadať zasadanie Snemu Európskej zberateľskej spoločnosti okrem tradičného stretávania sa členov spoločnosti fyzickým spôsobom, aj spôsobom online, napríklad formou konferenčného videohovoru. O spôsobe zasadania rozhoduje Predseda Európskej zberateľskej spoločnosti, ktorý vyberie ľahko dostupnú voľne šíriteľnú aplikáciu, skrz ktorú zasadanie prebehne a oboznámi členov snemu s jej obsluhou a možnosťami v časovom predstihu minimálne dva týždne pred dátumom konania zasadania.

Dodatok k § 15 – Interné predpisy Európskej zberateľskej spoločnosti

Bližšie určenie

Interným predpisom sa rozumie dodatok k stanovám alebo interná smernica.

Dodatok k § 16 – Zánik Európskej zberateľskej spoločnosti

Rozpustenie Ministerstvom vnútra

Ak ministerstvo vnútra zistí, že Európska zberateľská spoločnosť vyvíja činnosť, ktorá je v rozpore so zákonom, bez meškania na to upozorní a vyzýva, aby sa od takejto činnosti upustilo. Ak spoločnosť v tejto činnosti pokračuje, ministerstvo spoločnosť rozpustí.

Týmito dodatkami sa dopĺňajú Stanovy Európskej zberateľskej spoločnosti. Ostatné ustanovenia stanov ostávajú nezmenené.