Stanovy

Stanovy sú schválené Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky. Do platnosti vstúpili dňa 07.02.2014 odsúhlasením na ustanovujúcej schôdzi. Štatistickým úradom Slovenskej republiky nám bolo pridelené IČO 42 345 065. Overiť si túto skutočnosť je možné napríklad tu.

Stanovy občianskeho združenia

podľa zákona č. 83/1990 Zb. O ZDRUŽOVANÍ OBČANOV V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV

 • 1
  Všeobecné ustanovenia
 1. Názov občianskeho združenia je Európska zberateľská spoločnosť.
 2. Sídlom Európskej zberateľskej spoločnosti je /tento údaj poskytujeme iba na vyžiadanie/.
 3. Európska zberateľská spoločnosť je záujmovým združením občanov, ktorí (v zmysle § 2 Zákona č. 83/1990 Z. z.) prejavujú záujem o históriu a zberateľstvo akéhokoľvek zberateľského oboru (Numizmatika, Filatelia, Faleristika a podobne), odborných pracovníkov v týchto oblastiach a vôbec záujemcov o zberateľstvo a príbuzné pomocné historické vedy.
 4. Európska zberateľská spoločnosť je samostatnou organizáciou s právnou subjektivitou, ktorá svoju činnosť rozvíja v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a platnými zákonmi. Spoločnosť  môže vstupovať do vzťahu s inými organizáciami sledujúcimi podobné ciele na území Slovenskej republiky, ako aj v zahraničí, ako samostatný subjekt.
 5. Predmetom činnosti Európskej zberateľskej spoločnosti je združovanie zberateľov všetkých zberateľských oborov a rozvíjanie zberateľských aktivít.
 • 2
  Poslanie Európskej zberateľskej spoločnosti
 1. Európska zberateľská spoločnosť združuje záujemcov o všetky druhy zberateľských oborov a zberateľských aktivít bez rozdielu národnosti, štátnej príslušnosti, rasy, náboženského a politického presvedčenia.
 2. Prirodzeným záujmom členov Európskej zberateľskej spoločnosti je rozvíjanie zberateľskej aktivity s vedomím vlastnej zodpovednosti za svoju činnosť, získavanie vedomostí a skúseností , dodržiavanie etických princípov činnosti, ktorú vykonávajú a rešpektovanie zásad ochrany prírody a životného prostredia.
 3. Poslaním Európskej zberateľskej spoločnosti je dbať a starať sa o rozvoj zberateľstva a zabezpečovať:
  1. Informovanosť  o spôsobe a možnostiach získavania zberateľského materiálu.
  2. Podporu vzdelávania a s tým spojenú učebno-metodickú činnosť.
  3. Rozvíjanie a rozširovanie získaných poznatkov.
  4. Zachovávanie spoločenských a kultúrnych hodnôt.
  5. Ochranu prírody a vytváranie environmentu.
 • 3
  Ciele Európskej zberateľskej spoločnosti
 1. Rozširovanie poznatkov získaných vedeckým výskumom z oblastí rôznych zberateľských oborov a príbuzných vedných disciplín medzi svojich členov a iných záujemcov.
 2. Budovanie zbierok rôzneho druhu zberateľského materiálu, ako aj príbuzného materiálu, súvisiaceho s históriou a dejinami zberateľstva.
 3. Ciele Európskej zberateľskej spoločnosti sú realizované na základe nadväzovania a prehlbovania spolupráce s jednotlivými vedeckými pracovníkmi, zberateľmi, vedeckými a kultúrnymi inštitúciami.
 • 4
  Činnosť Európskej zberateľskej spoločnosti
 1. Publikovanie vedeckých, odborných a informačných publikácií.
 2. Výroba pomôcok pre zberateľov, medailí, odznakov a žetónov, ich distribúcia doma i v zahraničí, respektíve podieľanie sa na ich výrobe a vydávaní aj s inými vydavateľmi.
 3. Organizovanie odborných podujatí (exkurzie, semináre, kongresy, prednáškové cykly a podobne) a podpora odbornej činnosti členov.
 4. Organizovanie aukcií a búrz materiálu zberateľskej povahy, organizovanie zberateľských stretnutí spojených s možnosťou výmeny zberateľského materiálu medzi členmi a organizovanie iných kultúrnych podujatí súvisiacich so zberateľstvom.
 5. Budovanie knižných archívov (knihy, časopisy, katalógy alebo iné tlačoviny spoločnosť získava predplácaním, nákupom, výmenou  a prijímaním vo forme daru alebo z odkazu) a zbierok najrôznejšieho zberateľského materiálu.
 6. Finančná i morálna podpora vedeckej a odbornej činnosti svojich členov pri bádaní v archívoch, múzeách a podobne a ich aktívnu účasť na odborných a vedeckých podujatiach doma i v zahraničí.
 7. Vstupovanie do medzinárodných organizácií, vyvíjanie spolupráce a zastupovanie svojich záujmov, ako aj záujmov svojich členov v týchto organizáciách.
 • 5
  Členstvo v Európskej zberateľskej spoločnosti
 1. Členstvo v Európskej zberateľskej spoločnosti vzniká splnením nasledujúcich podmienok:
  1. Podaním vyplneného prihlasovacieho formulára s prehlásením o rešpektovaní stanov združenia a vedomí osobnej zodpovednosti za svoju činnosť v združení.
  2. Zaplatením členského príspevku za príslušný kalendárny rok.
  3. Rozhodnutím Rady Európskej zberateľskej spoločnosti.
  4. Európska zberateľská spoločnosť rozlišuje riadnych členov, čestných členov a čakateľov na členstvo.
  5. Riadny člen Európskej zberateľskej spoločnosti – občan SR alebo cudzí štátny príslušník, ktorý sa zaviaže plniť si členské povinnosti v súlade so stanovami a internými predpismi Európskej zberateľskej spoločnosti. Riadnym členom sa môže stať taktiež právnická osoba so sídlom na území SR alebo v zahraničí, ktorej činnosť sa aspoň čiastočne prekrýva s náplňou činnosti spoločnosti, a zaviaže sa plniť si členské povinnosti v súlade so stanovami a ostatnými internými predpismi spoločnosti. O prijatí za riadneho člena rozhoduje Rada Európskej zberateľskej spoločnosti.
  6. Čestný člen Európskej zberateľskej spoločnosti – vedecká inštitúcia, iná organizácia alebo jednotlivec, bez zreteľa na štátnu príslušnosť, ktorým čestné členstvo za osobitné zásluhy v presadzovaní cieľov alebo za mimoriadnu činnosť v prospech Európskej zberateľskej spoločnosti udeľuje Rada Európskej zberateľskej spoločnosti. Čestné členstvo je najvyššie morálne ocenenie zásluh fyzických a právnických osôb.
  7. Čakateľ na členstvo v Európskej zberateľskej spoločnosti – každá fyzická a právnická osoba v čase od podania písomnej žiadosti až do prijatia za riadneho člena Európskej zberateľskej spoločnosti. Čakateľom na členstvo môže byť aj neplnoletá osoba.
 • 6
  Práva členov Európskej zberateľskej spoločnosti

Právom člena Európskej zberateľskej spoločnosti je:

 1. Podieľať sa na činnosti spoločnosti.
 2. Voliť a byť volený do orgánov spoločnosti.
 3. Obracať sa na orgány spoločnosti s námetmi a sťažnosťami a žiadať o stanovisko.
 4. Zúčastňovať sa Snemu Európskej zberateľskej spoločnosti a hlasovať v ňom.
 5. Byť informovaný o pripravovaných aktivitách a činnosti spoločnosti.
 6. Byť informovaný o hospodárení a rozhodnutiach spoločnosti.
 7. Využívať všetky spoločnosťou poskytované výhody.
 • 7
  Povinnosti členov Európskej zberateľskej spoločnosti

Povinnosťou člena Európskej zberateľskej spoločnosti je:

 1. Dodržiavať zákony a ostatné všeobecne platné predpisy SR.
 2. Zachovávať stanovy a interné predpisy spoločnosti.
 3. Správať sa reprezentatívne a šíriť dobré meno spoločnosti.
 4. Riadne a včas platiť členské príspevky.
 5. Aktívne sa podieľať na činnosti spoločnosti.
 • 8
  Zánik členstva v Európskej zberateľskej spoločnosti
 1. Vystúpením – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena Európskej zberateľskej spoločnosti o vystúpení zo spoločnosti, zaplatené členské poplatky sa nevracajú.
 2. Vylúčením – ak člen Európskej zberateľskej spoločnosti opätovne a napriek výstrahe porušuje členské povinnosti, alebo z iných dôležitých dôvodov. O vylúčení rozhoduje Rada Európskej zberateľskej spoločnosti. Proti rozhodnutiu o vylúčení má člen právo podať odvolanie na Sneme Európskej zberateľskej spoločnosti.
 3. Vyškrtnutím – ak člen Európskej zberateľskej spoločnosti nesplní poplatkovú povinnosť voči spoločnosti v stanovenej lehote.
 4. Úmrtím fyzickej osoby, respektíve zánikom právnickej osoby.
 5. Zánikom Európskej zberateľskej spoločnosti.
 • 9
  Orgány Európskej zberateľskej spoločnosti

Najvyšším orgán spoločnosti je Snem Európskej zberateľskej spoločnosti a výkonným orgánom je Rada Európskej zberateľskej spoločnosti.

 • 10
  Snem Európskej zberateľskej spoločnosti
 1. Snem Európskej zberateľskej spoločnosti má tieto kompetencie:
  1. Schvaľuje stanovy Európskej zberateľskej spoločnosti, ich zmeny a doplnky ako aj interné predpisy so súhlasom 2/3 prítomných členov.
  2. Volí a odvoláva členov Rady Európskej zberateľskej spoločnosti  so súhlasom 2/3 prítomných členov.
  3. Rozhoduje o zmene symboliky a tradícií, ako aj ďalších zásadných otázok týkajúcich sa ďalšieho smerovania  spoločnosti.
  4. Rozhoduje o zániku Európskej zberateľskej spoločnosti zlúčením s iným občianskym združením alebo jej dobrovoľným rozpustením.
  5. Prerokováva a schvaľuje body týkajúce sa aktivít spoločnosti, ktoré v dostatočnom predstihu prijal spolu s  oficiálnou pozvánkou na zasadnutie.
  6. Podáva návrh na udelenie čestného členstva pre konkrétneho člena spoločnosti.
  7. Podáva návrhy na zlepšenie alebo zefektívnenie činnosti spoločnosti.
  8. Snem Európskej zberateľskej spoločnosti je tvorený všetkými členmi spoločnosti. Jedná sa o najvyšší orgán spoločnosti.
  9. Členovia Európskej zberateľskej spoločnosti zastupujú sami seba s počtom hlasov jeden, zastupovanie iným členom spoločnosti nie je možné.
  10. Snem Európskej zberateľskej spoločnosti je zvolávaný Predsedom Európskej zberateľskej spoločnosti aspoň sedem kalendárnych dní vopred.
  11. Snem Európskej zberateľskej spoločnosti sa koná podľa potreby alebo na žiadosť aspoň jednej tretiny členov a to najneskôr do tridsiatich kalendárnych dní od doručenia žiadosti.
  12. Snem Európskej zberateľskej spoločnosti je schopný uznášať iba v prípade, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov.
  13. Uznesenie Snemu Európskej zberateľskej spoločnosti je zásadne verejné. Platným sa stáva, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina členov.
 • 11
  Rada Európskej zberateľskej spoločnosti
 1. Rada Európskej zberateľskej spoločnosti je výkonným orgánom spoločnosti, ktorý je za svoju činnosť zodpovedný najvyššiemu orgánu – Snemu Európskej zberateľskej spoločnosti.
 2. Rada Európskej zberateľskej spoločnosti pozostáva z najmenej troch členov (predseda, podpredseda a tajomník, respektíve dvaja predsedovia a tajomník), ktorí sa schádzajú štyrikrát do roka.
 3. Rada Európskej zberateľskej spoločnosti je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Rozhoduje uznesením, ktoré prijíma nadpolovičná väčšina prítomných členov.
 4. Rada Európskej zberateľskej spoločnosti riadi činnosť spoločnosti v období medzi zasadnutiami Snemu Európskej zberateľskej spoločnosti.
 5. Rada Európskej zberateľskej spoločnosti volí spomedzi seba a taktiež odvoláva Predsedu Európskej zberateľskej spoločnosti.
 6. Rada Európskej zberateľskej spoločnosti zvoláva a obsahovo pripravuje rokovania Snemu Európskej zberateľskej spoločnosti a pripravuje základné materiály na tieto rokovania.
 7. Rada Európskej zberateľskej spoločnosti rozhoduje o prijatí  nových členov, respektíve o vylúčení alebo vyškrtnutí riadnych členov.
 8. Rada Európskej zberateľskej spoločnosti  udeľuje čestné členstvo riadnym členom spoločnosti na základe návrhu Snemu Európskej zberateľskej spoločnosti.
 9. Rada Európskej zberateľskej spoločnosti poveruje úlohami, hodnotí a odmeňuje členov za ich činnosť.
 10. Rada Európskej zberateľskej spoločnosti rozhoduje o možnej spolupráci s inými organizáciami alebo jednotlivcami za účelom ďalšieho rozvoja spoločnosti.
 11. Rada Európskej zberateľskej spoločnosti informuje členov spoločnosti o spoločenských podujatiach, edukačných aktivitách a ostatných činnostiach, ktoré plánuje a organizuje.
 12. Rada Európskej zberateľskej spoločnosti zodpovedá za hospodárenie a správu majetku spoločnosti.
 13. Rada Európskej zberateľskej spoločnosti v prípade likvidácie spoločnosti ustanovuje likvidátora.
 14. Rada Európskej zberateľskej spoločnosti podáva návrh na vymenovanie ďalších funkcionárov v závislosti od rozširovania a rastu spoločnosti.
 15. Rada Európskej zberateľskej spoločnosti vedie centrálnu evidenciu členov, ustanovuje výšku odmien a výšku členského príspevku na kalendárny rok.
 16. Rada Európskej zberateľskej spoločnosti riadi výrobnú, publikačnú a propagačnú činnosť spoločnosti a vydáva interné predpisy.
 17. Rada Európskej zberateľskej spoločnosti rozhoduje o všetkých prípadoch činnosti spoločnosti, o ktorých stanovy nemajú osobitné ustanovenia.
 • 12
  Predseda Európskej zberateľskej spoločnosti
 1. Predseda Európskej zberateľskej spoločnosti reprezentuje Európsku zberateľskú spoločnosť pred verejnosťou.
 2. Predsedu Európskej zberateľskej spoločnosti volí Rada Európskej zberateľskej spoločnosti nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov na dobu neurčitú.
 3. Predseda Európskej zberateľskej spoločnosti zvoláva a riadi zasadnutia Rady Európskej zberateľskej spoločnosti a Snemu Európskej zberateľskej spoločnosti.
 4. Predseda Európskej zberateľskej spoločnosti je štatutárnym zástupcom združenia a je oprávnený konať samostatne v mene Európskej zberateľskej spoločnosti vo všetkých záležitostiach. Všetky náležitosti podpisuje v prítomnosti ostatných členov Rady Európskej zberateľskej spoločnosti.
 5. V prípade zvolenia dvoch predsedov do čela spoločnosti sú všetky náležitosti podpisované súčasne oboma predsedami Európskej zberateľskej spoločnosti.
 • 13
  Tajomník Európskej zberateľskej spoločnosti
 1. Tajomníka Európskej zberateľskej spoločnosti volí Rada Európskej zberateľskej spoločnosti nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov na dobu neurčitú.
 2. Tajomníka Európskej zberateľskej spoločnosti poveruje výkonom jeho funkcie Rada Európskej zberateľskej spoločnosti.
 3. Tajomník Európskej zberateľskej spoločnosti je zodpovedný za hospodárenie spoločnosti.
 4. Tajomník Európskej zberateľskej spoločnosti je poverený:
  1. Vedením evidencie hospodárenia spoločnosti podľa príslušných právnych predpisov.
  2. Hospodárením s finančnými prostriedkami spoločnosti .
  3. Vyberaním členských príspevkov.
  4. Spravovaním všetkých materiálnych a finančných prostriedkov spoločnosti.
  5. Vypracovaním zápisnice zo zasadania Rady Európskej zberateľskej spoločnosti. 
  6. Tajomník Európskej zberateľskej spoločnosti sa účastní na hlasovaní rady.
 • 14
  Zásady hospodárenia Európskej zberateľskej spoločnosti
 1. Európska zberateľská spoločnosť hospodári podľa schváleného rozpočtu.
 2. Európska zberateľská spoločnosť hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom.
 3. Zdrojmi majetku Európskej zberateľskej spoločnosti sú:
  1. Členské príspevky
  2. Dary od fyzických osôb
  3. Dotácie a granty od právnických osôb
  4. Dary od súkromných inštitúcií
  5. Dotácie od štátnych a samosprávnych orgánov
  6. Príjmy z reklamnej a propagačnej činnosti a z ostatných činností súvisiacich s  napĺňaním cieľov spoločnosti
  7. Príjmy z 2 % dane z príjmov v zmysle § 50 ods. 4 písm. a/ zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
  8. Všetky získané finančné prostriedky sú majetkom spoločnosti ako celku. Nevyčerpané finančné prostriedky sa koncom roka prevádzajú na nasledujúce obdobie.
  9. Výnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité len na podporu cieľa spoločnosti. V záujme vytvárania vlastných zdrojov môže spoločnosť vykonávať v doplnkovom rozsahu vo vzťahu k záujmovej činnosti podnikateľskú činnosť, súvisiacu so zabezpečovaním cieľov a poslania v súlade so všeobecne záväznými predpismi a stanovami.
 • 15
  Interné predpisy Európskej zberateľskej spoločnosti

Za účelom jednotnej interpretácie stanov vydáva Rada Európskej zberateľskej spoločnosti interné predpisy.

 • 16
  Zánik Európskej zberateľskej spoločnosti

O zániku  Európskej zberateľskej spoločnosti zlúčením  s iným  občianskym  združením  alebo  dobrovoľným  rozpustením  rozhoduje Snem Európskej zberateľskej spoločnosti. Rada Európskej zberateľskej spoločnosti menuje likvidátora. Likvidátor najskôr vyrovná všetky záväzky a pohľadávky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia najvyššieho orgánu. Zánik združenia je potrebné oznámiť do pätnástich dní po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky. Pri likvidácii združenia sa primerane postupuje podľa §70 – 75 Obchodného zákonníka. Spoločnosť môže zaniknúť taktiež právoplatným rozhodnutím ministerstva o jej rozpustení.

 • 17
  Záverečné ustanovenia
 1. Občianske združenie Európska zberateľská spoločnosť vzniká dňom registrácie na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.
 2. Tieto stanovy nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom schválenia Snemom Európskej zberateľskej spoločnosti.
 3. Na vzťahy neupravené týmito stanovami sa používajú ustanovenia zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov.

V Michalovciach dňa 1. decembra 2013